• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Phòng KH-TC là đơn vị trực thuộc BGH có chức năng tham mưu, giúp Ban giám hiệu tổ chức quản lý công tác KH-TC, kế toán của Trường.

2. Nhiệm vụ:

Phòng KH-TC thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Căn cứ vào chương trình công tác của trường lập kế hoạch và lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm;

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của trường;

- Thu và quản lý các nguồn thu, thanh toán các khoản chi, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu - chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của trường đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy trình, đúng mục đích và có hiệu quả;

- Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; phân tích thông tin số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật về tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị toàn trường. Tiến hành kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường TSCĐ theo yêu cầu quản lý. Kiểm tra xét duyệt dự toán và theo dõi việc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn TSCĐ, hàng năm tính toán giá trị hao mòn TSCĐ, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ. Tham gia theo dõi việc thanh lý, điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị trong nhà trường để báo cáo ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên; giám sát việc mua sắm vật tư, tài sản theo đúng chế độ và đúng quy chế của nhà trường;

- Thực hiện đúng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành;

- Định kỳ hoặc bất thường tiến hành kiểm tra, thanh tra và đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng vốn, tài sản ở từng đơn vị và trong toàn trường;

- Lập và nộp báo cáo tài chính và các báo cáo thống kê khác đúng quy định;

- Tổ chức triển khai, phổ biến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ chính sách tài chính theo quy định;

- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH.