• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

TRƯỞNG PHÒNG, KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Viết Hùng

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 091227316

 

PHÓ PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Hiền

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912917839

 

NHÂN VIÊN

Nguyễn Thị Văn

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0913.085.758

 

NHÂN VIÊN

Nguyễn Trương Viết Công

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.130.909

 

THỦ QUỸ

Vũ Thị Quyền

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0983.456.041

 

NHÂN VIÊN

Nguyễn Thị Thọ

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985.995.104