• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước tính đạt 759,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 513,2 nghìn tỷ đồng, bằng 95,2%; thu từ dầu thô 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 174,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 92,6%; thuế thu nhập cá nhân 42,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,3%; thuế bảo vệ môi trường 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3%; thu phí, lệ phí 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 94%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước tính đạt 894,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 145,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 629,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; chi trả nợ và viện trợ 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5%.